Việc giống từ giai đoạn hậu ấu trùng lên giống sẽ giúp gia tăng nguồn giống cung cấp cho các hộ nuôi thương phẩm, giảm áp lực đánh bắt triệt để từ tự nhiên, từ đó góp phần cải thiện đời sống của người dân. Tuy nhiên, việc nghiên cứu và phát triển ương giống trong thời gian qua vẫn chưa đáp ứng được thực tế. Tại tỉnh Phú Yên, đề tài “Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật ương từ giai đoạn hậu ấu trùng đến hùm giống trong bể composite” đang mở ra một hướng mới trong phát triển nghề thương phẩm.

Loading...

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN

Please enter your comment!
Please enter your name here